Follow by Email

Selasa, 20 Disember 2011

BAHAN BMM3103


LANGKAH PEMBINAAN JSU
Langkah pertama
• Menyenaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji
• Mengira jumlah masa bagi setiap tajuk yang diajar.
Langkah kedua
• Menentukan soalan yang ingin dibina. Contohnya; soalan subjektif atau soalan objektif (bergantung kepada format)
• Meletakkan jumlah soalan bagi setiap topik.
Langkah ketiga
• Menentukan aras kesukaran
• Menentukan model aras kesukaran model (JSU)
• Lazimnya JSU mengamalkan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom.
Langkah keempat
• Memastikan jenis ujian yang akan/ hendak diuji.
• Jenis soalan yang boleh digunakan; ujian objektif, ujian esei, dan lain-lain. (bergantung kepada format)
Langkah kelima
• Menentukan bilangan soalan bagi setiap komponen
• Penentuan aras kesukaran soalan ( soalan mudah kepada soalan susah)
• Menetapkan pemarkahan.
Langkah keenam
• Menyatakan matapelajaran
• Tingkatan atau kelas
• Susunan nombor soalan mengikut tajuk

SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF

Soalan objektif.
· Item respon tetap
· Memilih satu jawapan daripada beberapa jawapan
· Mengandungi pokok soalan dan beberapa pilihan jawapan.
Jenis-jenis item
· Betul salah
· Padanan
· Aneka pilihan
Jenis-jenis
· Berbentuk soalan
· Ayat tidak lengkap
· Cantuman
· Urutan
· Negative
· Mengelaskan (mengandungi 2 kumpulan objek/pilihan yang berkaitan)

Panduan membina soalan objektif
1.Pokok soalan
- Bahasanya mudah
- Bentuk ayat soalan/ tak lengkap
- Kesukaran mengikut aras JSU
- Soalan bentuk negatif kurangkan (2% sahaja)
- Soalan negatif boldkan
- Gambar rajah / carta mesti disertakan dengan soalan yang berkaitan
2.Pilihan jawapan
- Jawapan dari a ke d- semakin panjang
- Jika jawapan gunakan abjad, maka haruslah seragam bagi semua jawapan dan
begitulah juga sebaliknya jika menggunakan huruf roman
-Elakkan perkataan ulangan
-Pastikan hanya satu jawpaan yang betul
-Perlu ada distraktor (penganggu/ hampir kepada jawapan)
-Elakkan jawapan “tidak ada jawapan/ semua di atas”
3.Struktur item/ soalan
-Gunakan a, b,c,d(satu jawapan) atau roman (pilihan jawapan / mengikut urutan)
4.Bahan rangsangan
Kelebihan
-Mudah membina soalan (dalam bentuk struktur)
- Mudah untuk diperiksa
- Mempunyai ciri kebolehpercayaan (boleh diurus dalam masa yang berpatutan)
- Menguji banyak topik
- Mempunyai nilai potensi diagnostik yang tinggi (untuk asingkan pelajar mengikut kelas)
Kelemahan
-Tidak dapat memberi hujah yang bernas (jawapan sudah disediakan)
- Menggalakkan tekaan
- Sukar dibina (banyak format)
- Tidak dapat ukur keaslian pelajar (dapat baca atau tidak/ pelajar meniru)
- Calon yang bijak tidak harus belajar banyak.
Soalan Subjektif
Jenis :
Tindak balas terhad (struktur)
· Memerlukan calon menjawab dengan jawapan pendek
· Calon boleh jawab dalam satu frasa/ ayat (ikut perkataan)
Kata kunci
· Apakah, berikan, nyatakan, senaraikan, takrifkan, dll.
Tindak balas lanjutan (esei)
Contoh: Huraikan, bincangkan
Panduan membina soalan subjektif
1.Bentuk JSU
2.Guru menggubal soalan sama ada struktur atau esei
Ciri-ciri:
-Tugas soalan hendaklah jelas dan lengkap
- Tentukan perkataan yang digunakan setaraf dengan calon.
- Gunakan perkataan seperti huraikan, gubalkan dll…
- Bina jumlah soalan yang berpatutan
- Sediakan satu skema pemarkahan
- Pemeriksaan bersifat holistik (terperinci & analitik).
Kelebihan
- Mudah digubal
- Sesuai untuk semua mata pelajaran
- Sesuai untuk keenam-enam aras
- Boleh buat calon menganalisis/ mengintegrasikan idea yang diperoleh
- Kurangkan konsep meneka
Kelemahan
-Bidang yang diuji terhad
- Boleh meramal soalan yang akan keluar
- Ukur pengetahuan dalam satu bidang sahaja
- Pemeriksaan sangat panjang (perlukan masa & tenaga)

Ujian Formatif
Ujian formatif ialah ujian yang dijalankan secara berterusan, iaitu semasa pengajaran dan pembelajaran sedang dijalankan. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti kelemahan yang wujud semasa pengajaran dan pembelajaran. Dapatan daripada ujian formatif ini akan memberi maklum balas kepada guru dan dengan itu guru dapat membaiki dari segi pengajarannya dan memberi tumpuan yang lebih pada tajuk-tajuk yang menimbul kesulitan kepada pelajar. Oleh itu ujian formatif adalah penting untuk menentukan sesuatu kursus atau program itu berkesan dan menepati matlamat yang ditentukan. Contoh ujian formatif ialah ujian yang guru beri di bilik darjah seperti ujian ringkas, kuiz, kerja rumah untuk mengetahui tahap kebolehan pelajar.
Keberkesanan Menjalankan Ujian Formatif
1. Menentukan Tajuk Pengajaran
2. Menentukan Aspek dan Tahap Penguasaan
3. Menghubungkan Elemen dengan Tajuk
4. Membina Soalan Ujian
5. Mencadangkan Tindakan Susulan
Kata Tugas
Tahap Penilaian
Bentuk Soalan
Pengetahuan
 Siapa , Apa, Di Mana , Terangkan
Kefahaman
Huraikan, Bandingkan, Bezakan, Nyatakan
Aplikasi
Gunakan, Selesaikan, Kelaskan, Pilih
Analisis
Kenapa, Kenalpasti, Rumuskan, Tentukan,Buktikan
Sintesis
Selesaikan
Penilaian
Nilaikan, Pilih, Bicarakan, Menaksirkan
 Ujian Sumatif
Ujian sumatif ialah ujian yang dijalankan di akhir sesuatu kursus atau program. Ia bertujuan untuk memperoleh maklumat  tentang pencapaian pelajar pada kursus itu, atau untuk mengetahui setakat mana keberkesanan program yang telah dijalankan itu. Ujian sumatif juga diguna untuk tujuan persijilan. Contoh ujian sumatif ialah ujian pada peperiksaan UPSR, PMR, SPM dan STPM.


Perbezaan Penilaian Formatif Dan Penilaian Sumatif

 Aspek
Penilaian Formatif
Penilaian Sumatif 
 Konsep

 Ujian yang boleh dibentuk dan ditadbir secara formal atau tidak formal bagi mengesan kemajuan atau penguasaan murid terhadap sesuatu pembelajaran

 Ujian yang dijalankan secara formal bagi mengesan pencapaian murid dalam tempoh tertentu persekolahan.

 Tujuan

 Mengenal pasti tahap penguasaan dan kemajuan murid dan seterusnya mengambil langkah susulan bagi membaiki kelemahan yang wujud. 
Mengenal pasti pencapaian pelajar untuk beberapa topik pembelajaran dan seterusnya memberikan skor dan gred pencapaian pelajar. 
 Waktu penilaian
 Sepanjang pengajaran dan pembelajaran berlangsung

 Selepas beberapa topik pembelajaran atau pada pertengahan atau akhir penggal persekolahan. 
 Kaedah
                         Formal : pensel-kertas
Tidak formal : pemerhatian, soal jawab, tugasan, latihanDibuat secara individu atau dalam kumpulan

 Dibuat secara formal – ujian pensel-kertas, lisan.Dijalankan secara berkumpulan
Selepas penilaian dijalankan


 Membaiki kelemahan murid serta merta  dengan mengulang semula topik pembelajaran – pemulihan
Menjalankan aktiviti pengukuhan – pengayaan

 Menempatkan murid mengikut kumpulan pencapaian yang sesuai.
Memberikan pengiktirafan – sijil, hadiah dsb.
Membaiki kurikulum / mata pelajaran